SelebritisNews.com
Art is not a luxury, but a necessity.

News

3 Alasan Perusahaan Start-Up Korea Melirik Indonesia – Korea

³×À̹ö ´ñ±Û Á¤Ã¥ °³Æí¾È ¹ßÇ¥ (¼º³²=¿¬ÇÕ´º½º) È«±â¿ø ±âÀÚ = ³×À̹ö°¡ ÃÖ±Ù ‘µå·çÅ· »ç°Ç’À¸·Î ºÒ°ÅÁø ´ñ±Û Á¶ÀÛ ³í¶õ°ú °ü·Ã, ´ñ±Û Ãßõ¿¡ Çѵµ¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í ´ñ±ÛÀ» ¿¬¼ÓÇؼ­ ´Þ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ °£°ÝÀ» ´Ã¸®´Â µî ³»¿ëÀÇ
Read More...

Intertainment

- Advertisement -

Latest VIDEOS